Privacyverklaring

Contact

Als Brugsche Globetrotters vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Brugsche Globetrotters vzw
Adres zetel : Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege
Ond.nr. 0500.549.296 – RPR Gent, afdeling Brugge
Emailadres aangestelde verantwoordelijke : luc@brugsche-globetrotters.be
https://www.brugsche-globetrotters.be
Telefoon : 0478/911.440

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Brugsche Globetrotters vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
– Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Brugsche Globetrotters vzw (= uitvoering overeenkomst)
– Het periodiek versturen van het wandelkrantje en eventueel uitnodigingen (= gerechtvaardigd belang)
– Het bekomen van subsidiëring door de stad Brugge (= wettelijke verplichting)

Bij het onderschrijven van het lidmaatschap hebben wij enkel de identificatiegegevens gevraagd die u kunt vinden op uw lidkaart van de wandelfederatie WSVL : naam, voornaam en adres. Daarnaast hebben wij nog de door jullie verstrekte gegevens met betrekking tot telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en rijksregisternummer. Deze extra gegevens zijn noodzakelijk voor het vervolledigen van het lidmaatschap bij de wandelfederatie.
Wij vragen nooit om gevoelige gegevens. Ook gekregen competitiegegevens zoals aantal deelnames aan wandeltochten en/of aantal gewandelde km worden niet bijgehouden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De verstrekte adresgegevens aan de drukker van de wandelkrantjes zijn beperkt tot de gegevens die op het adres etiket van het wandelkrantje staan. De drukker heeft zich in zijn aangepaste algemene voorwaarden ertoe verbonden, om deze gegevens telkens na de verzending te vernietigen.

Bewaartermijn

Brugsche Globetrotters vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Brugsche Globetrotters vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden tot het einde van het jaar waarin het lidmaatschap bij de wandelclub opgezegd werd.

Beveiliging van de gegevens

De gegevens zijn enkel toegankelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord en dat door enkele personen.

Alle personen die namens de wandelclub van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan.

Alle gegevens staan op de beveiligde website van de wandelfederatie. De wandelclub bezit enkel een Excel file van die gegevens. Voor de back-ups vertrouwen wij ons op de systemen van de federatie.

Niettemin hanteren wij een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze pc’s waarop die Excel files bewaard worden.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kan je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Het wissen of aanpassen van gegevens kan enkel gebeuren op basis van een e-mail of brief.

Portretrecht

Beeldgegevens of foto’s vallen eveneens onder de definitie van persoonsgegevens.
Voor de publicatie van een algemene foto (groepsfoto of sfeerfoto) is geen toestemming vereist van de betrokkenen. Wanneer iemand weigert op een algemene foto terecht te komen, dan zal dit door ons worden gerespecteerd en wordt de foto niet gepubliceerd.
Voor de publicatie van een gerichte foto wordt altijd aan de betrokkene toestemming gevraagd om te mogen publiceren.
Indien een bepaalde foto moet verwijderd worden, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met de aangestelde verantwoordelijke (zie hoger).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Brugsche Globetrotters vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 02 mei 2020.

Pin It on Pinterest